ČINNOSŤ:

 

Poslaním SCK Ďumbier je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v súvislosti s pohybovou aktivitou na bicykli, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti a výkonnosti.

Medzi hlavné činnosti klubu patrí najmä :

  • podieľať sa na vytváraní podmienok pre pohyb na bicykli pre členov a širokú verejnosť
  • vykonávanie činnosti v oblasti turistiky, cykloturistiky, metodických a materiálno - technických činností, súvisiacich s pobytom v prírode a cestovnom ruchu
  • vykonávanie verejnoprospešnej činnosti zameranej na vytváranie podmienok pre zdravý pohyb na bicykli (značkovanie, výstavba a údržba magistrál, a cyklochodníkov, osadzovanie máp a informačných panelov, sprievodcovská činnosť, atď.)
  • zabezpečovanie a distribúcia materiálov potrebných k činnosti (katalógy, metodické publikácie, informačné listy, časopisy, mapy, sprievodcovia, záznamníky, atď.)
  • organizovanie súťaží súvisiacich s pohybom na bicykli pre členstvo a širokú verejnosť
  • organizovanie turistických zájazdov a pobytov doma i v zahraničí